Политика за защита на личните данни

Добре дошли в електронния  магазин на Селмаш Пловдив ООД , tractor-selmash.com.  Тук ще разберете как ние обработваме вашите лични данни като администратор, за целите на търговските ни отношения с Вас.                                                            

   От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни.                                                                                                                                Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика.                                        

       КОИ СМЕ НИЕ ?

Сайтът tractor-selmash.com е собственост на „СЕЛМАШ ПЛОВДИВ ООД”, ЕИК 202711689, адрес: гр. Пловдив, ЖК Тракия , бл.173 , тел. (+359 32) 396 548, имейл roksen72@gmail.com. Дружеството като администратор на лични данни  е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и ги обработва по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

      КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ?

  1. IP адрес и телефонен номер, в случай че потребителят е активирал опцията „Възстановяване на забравена парола чрез мобилен телефон“;
  2. Потребителско име, имейл адрес, име и фамилия;
  3. Имейл адрес, както и данни за контакт – телефонен номер, регион на местоположение, адрес;

Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „tractor-selmash.com “. На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. Ние ще  полагаме дължимата грижа и ще отговаряме за защита на информацията за Потребителя, станала ни  известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „tractor-selmash.com” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. „tractor-selmash.com “ може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. „tractor-selmash.com “ предоставя лични данни на Потребителя на  куриерски  фирми, с цел извършване на доставката на поръчани стоки от онлайн магазина. В това число Потребителят може да получи съобщения или обаждания от лица на куриерската фирма с цел завършване на доставката.

Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Данни, събирани чрез наблюдения За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас: IP адреса, от който правите посещението; Идентификатор на браузъра Ви; Идентификатор на мобилното Ви устройството; Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор; История на поведението Ви на сайта  tractor-selmash.com; Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой, търсения; Вашите коментари. За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя. Данни, получени от трети страни В зависимост от източника на данни, това включва: Основна информация за профила, като име, имейл адрес.

„tractor-selmash.com “ може да съхранява в лог файлове на своя сървър и бисквитки на устройството на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „tractor-selmash.com  данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „„tractor-selmash.com “ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „tractor-selmash.com Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „„tractor-selmash.com” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

     РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:
• Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
• Достъп до собствените си лични данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
• Преносимост на личните данни между отделните администратори;
• Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
• Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени. Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;                                                                                                                         – Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
– Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
-Право на възражение.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Администраторът на лични данни има следните задължения:
• Обработва на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
• Осигурява защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
• Уведомява надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;                                       • Извършва оценка на въздействието върху защитата на данните;
• Прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните, като:
– Псевдонимизация;
– Криптиране;
– Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
– Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
– Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки;
– Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи от регламента.
• Изготвя и прилага вътрешни процедури относно приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от Потребителите за упражняване на правата им като субекти на лични данни.


     ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР

„„tractor-selmash.com “ поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:
• името и координатите за връзка на администратора;
• целите на обработването;
• описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
• категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
• когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
• когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност, Обработващ лични данни Обработващият данни не включва друг обработващ данни без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на администратора. Закрила на деца При прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, детето, което изразява съгласието си трябва да е поне на 16 г. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето. Специални категории лични данни


     ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „„tractor-selmash.com “ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:


     СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „„tractor-selmash.com “ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН Абонаментът Ви за Електронен бюлетин е различен от Регистрацията Ви (виж по-горе) в „tractor-selmash.com. Всеки може да се възползва от двете услуги както поотделно, така и в комбинация. С абонирането си давате доброволно съгласие за получаване на и-мейл съобщения, като по всяко време можете да се откажете/отпишете от Бюлетина„tractor-selmash.com не носи отговорност за грешно изписани и-мейли и такива, до които нямате достъп.

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на тази Интернет страница. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.


     Достъп до вашите лични данни

При получаване на писмена молба от ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.


     Приложимо право

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България и Европейския съюз.
Нашия магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.

     Заключение

tractor-selmash.com запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на tractor-selmash.com. Дружеството не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.

Product has been added to your cart